Judges

AKITA CUP & NIPPO SHOW JUDGES:

Toru Fujimura (JP)
Yoshinori Hori (JP)
Kazuyuki Nakagawa (JP)