GIUDICI

AKITA CUP & NIPPO SHOW GUIDICI:

Toru Fujimura (JP)
Yoshinori Hori (JP)
Kazuyuki Nakagawa (JP)